tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./23.05.2022/2022-1177

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ŞİDDETLE MÜCADELE KURULU YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş
Madde 1
Bu yönergede ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na bağlı Şiddetle Mücadele Kurulu kurulmuştur.

Amaç
Madde 2
Toplumun her alanında yaygın olarak karşılaştığımız şiddet olaylarının önlenebilmesi için gerekli yeni hukuksal düzenlemeler yapılması, mevcut hukuk kurallarına ayrımsız uyulması, suç-ceza dengesinin sağlanması, şiddeti doğuran ortam ve politikalarla mücadele edilmesi, değiştirilmesi ve iyileştirilmesi, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ilkesi ve yargıya güvenin güçlendirilmesi, başta yaşam hakkı olmak üzere insan hak, onur ve özgürlüklerine, çevreye, doğaya ve tüm canlılara saygı duyan bir toplum oluşturulması hedefiyle uygun bulunan yöntemlerle hukuki yardım, eğitim, bilgilendirme, farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak kurulun temel amacını oluşturmaktadır.

Tanımlar
Madde 3: Bu yönergede;

 1. TBB                    : Türkiye Barolar Birliği’ni,
 2. Başkan                : TBB Başkanı’nı,
 3. Yönetim              : TBB Yönetim Kurulu’nu,
 4. Koordinatör Üye      : Merkez faaliyetleri ile ilgili iletişim ve iş birliğini sağlayan görevli TBB Yönetim Kurulu Üyesi’ni,
 5. Kurul                  :  Türkiye Barolar Birliği Şiddetle Mücadele Kurulu’nu
 6. Kurul Üyeleri     : Mümkün olduğunca Türkiye’ nin coğrafi bölgeleri esas alınarak, Barolardan yapılan bildirimler ile uzmanlıkları nedeniyle kurulda yer alması TBB Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan avukatları,
 7. Yürütme Kurulu      : TBB Yönetim Kurulu tarafından atanan, en az yedi en fazla on beş üyeden oluşan, Kurul Sözcüsü ve sekreteri içinden seçilen yürütme organını,
 8. Kurul Sözcüsü   : Yürütme Kurulu’nun kendi içerisinden seçeceği Kurulun iç-dış ilişkilerinde temsilini, eşgüdümünü, bilimsel, kamuoyunu aydınlatıcı iş ve eylemlerini yürüten avukatı,
 9. Alt Çalışma Grubu  : Gerektiğinde Kurulun isteği ile oluşturulacak, özel uzmanlık alanlarına yönelik çalışma yapacak çalışma birimini,

Kapsam
Madde 4
Bu Yönerge; Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak kurulan TBB Şiddetle Mücadele Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Görev ve Etkinlikler
Madde 5
Kurul Türkiye Barolar Birliği yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

 1. TBMM ve diğer ilgili idari organlarca, şiddetle mücadele için toplumsal seferberlik çalışması kapsamındaki mevzuat çalışmalarına, bilimsel nitelikte önermelerle katkı sunmak,
 2. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden; hukukun temel ilkelerine, Anayasal hükümlere ve insan hak ve özgürlüklerine aykırılığı tespit edilenler hakkında; kamuoyunu aydınlatıcı ve yetkilileri uyarıcı nitelikte bilimsel raporlar hazırlamak,
 3. Şiddetle mücadele için toplumsal seferberlik anlam ve önemi konusunda, toplumda bilinç oluşturmaya yönelik olarak, bilgilendirici ve aydınlatıcı nitelikte konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek,
 4. Şiddete maruz kalan bireylerin hakları konusunda ve şiddetsiz toplum ekseninde etkinlikler gerçekleştirmek üzere; şiddete maruz kalan bireyler, alanda çalışmalar yapan meslek odaları temsilcileri, üniversiteler bünyesinde şiddetin neden ve sonuçları üzerine psikolojik ve sosyolojik araştırmalar yapan akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile atölye çalışmaları yapmak ve gerektiğinde platformlar oluşturmak,
 5. Türkiye Barolar Birliği internet sitesi içinde kurul çalışmalarına ait alan oluşturmak,
 6. Amaç doğrultusunda, tahmini bütçesiyle birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmak ve yetkili organdan onay alınmak suretiyle belirtilen çalışmalarda bulunmak,
 7. Yönetim Kuruluna, kurulun çalışmalarına ve çalışma alanına ilişkin raporlar hazırlamak ve öneriler sunmaktır.

 

II. BÖLÜM
YAPILANMA
Kurul Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 6-

 1. Türkiye Barolar Birliği TBB Şiddetle Mücadele Kurulu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak kurulda yer alır.
 3. Kurul Yürütme Kurulu, kurul üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
 4. Yürütme kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunar. Sözcü ve sekreterin görev süresi iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Yürütme Kurulu Sözcüsü ve Sekreteri
            Madde 7.-
            Yürütme Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri içerisinden, alanda çalışmaları ve etkinlikleri olan kişiler arasından bir sözcü ve bir sekreter üyeyi belirleyerek TBB Yönetim Kurulu’ nun onayına sunar. 
Yürütme Kurulu Sözcü ve Sekreterinin görev süreleri iki yıldır. Süre sonunda aynı üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

7.1: Kurul Sözcüsünün görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Yürütme Kurulu toplantılarını yönetmek,
 2. Koordinatör üyenin özel olarak görevlendirilmediği durumlarda, Başkan’ın yazılı görevlendirmesi ile TBB’yi ilgili kurumlar nezdinde temsil etmek,
 3. Kurulun amacının gerekli kıldığı etkinlik ve çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 4. Belirlenen sürelerde ve her halde takvim yılı sonunda, Kurulun geçmiş yıla ilişkin faaliyet raporunu Yönetime sunmak,
 5. Yürütme Kurulunun çalışma yapılmasına karar verdiği Baroların yönetimleri ile koordinasyonu sağlamak,
 6. Yönetim tarafından uygun görülmesi halinde Kurulun çalışma alanı ile ilgili konularda 5/d Maddesinde sayılan kurum ve örgütlerle ortak çalışmalar yapmak üzere koordinasyonu sağlamak,
 7. Yürütme Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

7.2: Kurul Sekreterinin görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Kurul Üyelerinin ve Kurul Sözcüsünün görüşülmesini istediği gündem maddelerini birleştirerek toplantı gündemini hazırlamak, toplantı gündemini toplantı öncesi üyelere iletmek, uzaktan erişimli toplantılara üyelerin erişimi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 2. Kurul toplantılarına katılmasına karar verilen meslek mensupları, danışman ve program katılımcıları ile koordinasyonu sağlamak,
 3. Kurul kararlarını yazılı hale getirerek üyelere ve sözcüye iletmek, uzaktan erişimli toplantı kayıtlarını tutmak, kurul üyelerinin toplantı ve faaliyetlere katılımı ve devam durumlarını takip etmek, 
 4. Kurulun yazı işlerini yönetmek ve kurulun kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlarını rapor haline getirmekle görevlidir.

Toplantı Yöntemi
Madde 8-

 1. Kurul çalışmaları;  Merkezi toplantılar, bölgesel toplantılar, uzaktan erişimli toplantılar olmak üzere üç şekilde yürütülür. Olağanüstü bir durum olmadıkça Kurul altı ayda bir, Yürütme Kurulu 2 (iki)ayda bir olağan toplantılarını yapar. Kurul ve Yürütme Kurulu, TBB Yönetim Kurulu’nun isteği ve koordinatör üyenin çağrısı ile her zaman olağanüstü toplanabilir.
 2. Yürütme Kurulu Sözcüsü, hem Yürütme Kurulu’nun, hem de Kurul’un olağan ve olağanüstü toplantı çağrılarının yapılmasında, Koordinatör Üyeye teklifte bulunur. Koordinatör üyenin oluru ve TBB Yönetim Kurulu kararıyla toplantı yeri ve tarihi belirlenir.  
 3. Merkezi Toplantılar, Kurul ve/veya Yürütme Kurulu üyelerinin tamamının Ankara da TBB Merkez binasında yüzyüze katılımları ile yapılacak toplantılardır.
 4. Kurul ve Yürütme Kurulu toplantıları gündemli yapılır. Katılımcıların gündem önerileri toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Yürütme Kurulu Sekreterine iletilir. Toplantılarda gündemde belirtilen konular dışında görüşme yapılmaması esastır. Ancak Koordinatör Üyenin veya Sözcünün uygun görmesi halinde gündem dışında kalan konular gündeme alınarak görüşülebilir.
 5. Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.  Toplantıda alınan kararlar Sekreter tarafından tutanağa geçirilir ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde muhalefet şerhini kararın sonuna yazdırabilirler. Kurul ve Yürütme Kurulu kararları, Koordinatör Üye, Yürütme Kurulu Sözcüsü ve Sekreter tarafından imzalanarak, Koordinatör Üye aracılığıyla TBB Yönetim Kuruluna iletilir.
 6. Bölge Toplantıları, Yürütme Kurulu’nun önerisiyle kurulun çalışma amacı doğrultusunda Baroların bulunduğu bölgelerde yapılacak toplantılardır.
 7. Uzaktan Erişimli Toplantılar, Yürütme Kurulu ve Kurul toplantıları fiili birlikteliğin gerekmediği hallerde uzaktan erişimle yapılan toplantılardır. Toplantıların uzaktan erişimle yapılıp yapılmamasına ve sıklığına Yürütme Kurulu Sözcüsünün önerisiyle Koordinatör Üye karar verir. Bu toplantılara erişime ilişkin teknik düzenlemeler TBB Yönetimi tarafından yapılır ve toplantılar kayıt altına alınır.
 8. Kurul üyelerinin bireysel çalışmaları; Kurulun ve TBB Yönetiminin kararları çerçevesinde; rapor hazırlama, uzman ve eğitmen olarak katkı sunma, davalarda gözlemci olarak bulunma, dava hazırlama ve davaları vekil/müdafi sıfatıyla üstlenip takip etme, konferans - seminer - çalıştay vb. çalışmaları organize etme gibi Kurul üyelerinin bireysel olarak yaptıkları çalışmaları kapsamaktadır.
 9. Toplantıya katılamayacak Kurul ve Yürütme Kurulu üyesi, mazeretini Yürütme Kurulu Sekreterine gerekçesi ile bildirir.
 10. Mazeretli veya mazeretsiz olarak Kurulun iki yıl içindeki olağan ve olağanüstü toplantılarının 2/3’ne katılmayan üyenin üyeliğinin devam edip etmeyeceği, Koordinatör Üyenin, bu üyenin durumu ve toplantılara katılmamasının çalışmalar üzerindeki etkisi hakkında vereceği bilgi ışığında TBB Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
 11. Bir yılda üç toplantıya mazeretsiz katılmayan Yürütme Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu kişinin üyeliğinin düşürülmesi hususu, Koordinatör üye tarafından Yönetim’e sunulur. Koordinatör üye, bu üyenin durumu ve toplantılara katılmamasının çalışmalar üzerindeki etkisi hakkında Yönetim’i bilgilendirir. Yönetim Kurulu bu açıklamaları dikkate alarak üyeliğin devamına veya sonlandırılmasına karar verebilir.

Kurul Alt Çalışma Grupları
Madde 9- TBB Şiddetle Mücadele Kurulu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu alanlarda alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

III. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Yürürlük
Madde 10-

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 1. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

 

Yürütme
Madde 11- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.